RATE

BẢNG GIÁ MUA TRAFFIC

Bảng giá tính trên 1000 traffic

Quốc Gia Thời gian Máy Tính Để Bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Việt Nam 45s 31 $ / 1000 traffic 31 $ / 1000 traffic
Việt Nam 60s 60 $ / 1000 traffic 60 $ / 1000 traffic
Việt Nam 90s 75 $ / 1000 traffic 75 $ / 1000 traffic
Việt Nam 120s 850 $ / 1000 traffic 850 $ / 1000 traffic
Quốc gia khác Chưa áp dụng Chưa áp dụng Chưa áp dụng

RATE LÀM NHIỆM VỤ

Tính trên 1000 lượt nhập mã

Khách truy cập phải là duy nhất trong vòng 12 giờ.
Phải xem trang của bạn trong ít nhất 60 giây.
Khách truy cập phải bật JavaScript.
Khách truy cập phải bật Cookie.

Quốc Gia Thời gian Máy Tính Để Bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Việt Nam 45s 10 $ / 1000 traffic 10 $ / 1000 traffic
Việt Nam 60s 30 $ / 1000 traffic 30 $ / 1000 traffic
Việt Nam 90s 35 $ / 1000 traffic 35 $ / 1000 traffic
Việt Nam 120s 40 $ / 1000 traffic 40 $ / 1000 traffic
Quốc gia khác Chưa áp dụng Chưa áp dụng Chưa áp dụng